logo

Garanti og støtte

Returner til WOPAS så raskt som mulig med informasjon og dokumentasjon, arrangementer, bilder etc., og våre muligheter til å bidra til å begrense eventuelle skader kan økes. Kundens plikt til å undersøke og begrense skade er viktig dersom det ikke går som planlagt.

PRODUKTGARANTI

WOPAS AS ("WOPAS") gir følgende funksjonsgaranti ("Garantien") på våre produkter levert 1. januar 2022 eller senere:

1. FUNKSJONSGARANTI

1.1 WOPAS gir 5 års funksjonsgaranti.

1.2 Garanterte produktegenskaper WOPAS garanterer at produktene i garantiperioden:

• er værbestandige og sveller ikke på grunn av fuktbelastning

• råtner ikke

• delaminerer ikke på grunn av frostbelastning

• sprekker ikke eller går i stykker på grunn av normal vær- og vindbelastning

• sprekker ikke eller går i stykker på grunn av belastninger fra normal aktivitet i havnen

• er enkle å rengjøre for vekst, grønt og smuss fra omgivelsene.

• opprettholder sin funksjon som fortøyningsstang

2. GARANTIKRAV

2.1 Ved en mangel eller mangel som dekkes av garantien, kan WOPAS velge mellom å rette mangelen eller levere et nytt produkt tilsvarende det aktuelle produktet. Dersom WOPAS velger å levere et nytt produkt, inkluderer dette også eventuelt tilbehør levert av WOPAS for den aktuelle installasjonen (trespiss og PE paraply etc.) som er nødvendig for å reinstallere det nye produktet.

2.2 Omlevering av systempeler vil være av samme type som opprinnelig levert, eller av nærmeste tilgjengelige type dersom originalproduktet har gått ut av produksjon eller av annen grunn ikke er rimelig mulig for WOPAS å levere. Kunden kan ikke kreve retting i stedet for omlevering.

2.3 Kunden kan ikke under garantien kreve økonomisk kompensasjon i tillegg til, eller i stedet for, rettelsen eller omleveringen som tilbys av WOPAS. WOPAS dekker for eksempel ikke utgifter til båter, demontering og reinstallasjon av produktet og installasjoner installert i forbindelse med produktet, arbeidstid, følgeskader og andre kostnader eller tap. Dette gjelder selv om slike kostnader/tap er knyttet til feil/mangler som dekkes av garantien.

2.4 Ved korrigering fortsetter den gjenværende garantiperioden å løpe. For erstatningsprodukter løper en ny garantiperiode fra leveringsdatoen for erstatningsproduktet. For ev. andre produkter gjelder for den gjenværende garantiperioden. Korrigering og omlevering under garantien er ellers i samsvar med WOPAs salgsbetingelser.

3. GENERELLE VILKÅR

3.1 Installasjon, rengjøring, vedlikehold og bruk Garantien forutsetter at produktet er:

• håndteres med tilbørlig forsiktighet etter at levering og risikooverføring har funnet sted (inkludert ved lasting til/under/lossing fra transport, og under lagring, installasjon og bruk)

• installert i henhold til gjeldende installasjonsinstruksjoner på kjøpstidspunktet

• vedlikeholdes i henhold til gjeldende produktbeskrivelse / FDV-dokumentasjon på kjøpstidspunktet

• brukes til formålet angitt av produktbeskrivelsen.

Ved brudd på disse betingelsene gjelder ikke Garantien, med mindre det er åpenbart at feilen/mangelen ikke kan skyldes brudd på disse betingelsene.

3.2 Klager og kundens medvirkning

3.2.1 Mangler under garantien skal rapporteres skriftlig til WOPAS uten ugrunnet opphold etter at feilen/mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget.

3.2.2 Meldingen skal så langt det er mulig: i) angi art, omfang og konsekvenser av den påståtte mangelen/mangelen, ii) dokumentere produktets tilstand da mangelen/manglen ble oppdaget, iii) dokumentere at de øvrige forhold for å kunne påberope seg garantien er fulgt (krav til korrekt installasjon, vedlikehold etc.).

3.2.3 Krav under garantien kan kun gjøres gjeldende mot WOPAS av WOPAS-kunden (garantien gjelder "businessto-business"). Enhver sluttkunde, eller andre må klage til produktet det er kjøpt/overtatt fra.

3.2.4 Kunden skal legge til rette for at retting eller omlevering kan gjennomføres så raskt som mulig og senest innen 6 måneder etter godkjent reklamasjon. Dersom dette ikke skjer, faller WOPAs ansvar for mangelen bort.

3.3 Hva garantien ikke dekker

3.3.1 Normal aldring, normal slitasje, skade fra mekanisk ytre påvirkning og spesiell lokal påvirkning, eller skade som følge av brudd på betingelsene i 3.1, dekkes ikke av garantien.

3.3.2 Feil/mangler ved produkter som har vært eller er utsatt for uegnet kjemisk behandling, mekanisk behandling eller bearbeiding, samt skader fra annet arbeid på byggeplassen, som kan føre til unormale endringer i produktets produktegenskaper dekkes ikke. av garantien.

3.3.3 Det er ingen garanti for:

• Prøver eller produkter som ellers er overført gratis til en kunde fra WOPAS

• B-varer

3.4 Start av garantiperioden. Produktene på salgstidspunktet

3.4.1 Garantien gjelder og begynner å løpe fra levering (normalt Ex works 3570 ÅL, Norge, INCOTERMS 2020). Ved delleveranser med samme ordrenummer skal siste leveringsdato legges til grunn.

3.4.2 Garantien gjelder for produktene på salgstidspunktet. WOPAS forbeholder seg retten til produktutvikling og fremtidige endrede tekniske spesifikasjoner.

3.5 Lovvalg og verneting Garantien og eventuelle krav fremsatt i henhold til denne er underlagt norske materielle rettsregler.


Last ned WOPAS Funksjonsgaranti

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss