logo

Garanti och support

Återkom till WOPAS så snart som möjligt med information och dokumentation, händelseförlopp, foto, etc., så ökar våra möjligheter att hjälpa till att eventuella skador kan begränsas. Kundens plikt att undersöka och begränsa skador är viktigt om ting och saker inte går som planerat.

PRODUKTGARANTI

WOPAS AS ("WOPAS") gir følgende funksjonsgaranti ("Garantien") på våre produkter levert 1. januari 2022 eller senere:

1. FUNKSJONSGARANTI

1.1 WOPAS gir 5 års funksjonsgaranti.

1.2 Garanterte produktegenskaper WOPAS garanterer at produktene i garantitiden:

• er værbestandige og ikke sveller som følge av fuktbelastning

• ikke råtner

• ikke delaminerer som følge av frostbelastning

• ikke sprekker eller knekker som følge av normal belastning fra vær og vind

• ikke sprekker eller knekker som følge av belastninger fra normal aktivitet i havnen

• er enkle å rengjøre for groing, grønske og smuss fra omgivelsene.

• opprettholder sin funksjon som fortøyningspåle

2. GARANTIKRAVET

2.1 Ved feil eller mangel som er dekket av Garantien, kan WOPAS velge mellom å rette feilen eller å levere nytt produkt tilsvarende det aktuelle produktet. Dersom WOPAS velger å levere nytt produkt omfatter dette også eventuelt tilbehør levert av WOPAS til den aktuelle monteringen (trespiss og PE-paraply o.l.) som er nødvendig for å reinstallere nytt produkt.

2.2 Omlevering av systempåler vil være av samme type som opprinnelig levert, eller av nærmeste tilgjengelige type dersom opprinnelig produkt har gått ut av produksjon eller av annen grunn ikke rimeligvis er mulig for WOPAS å levere. Kunden kan ikke kreve retting i stedet for omlevering.

2.3 Kunden kan ikke under Garantien kreve økonomisk kompensasjon i tillegg til, eller i stedet for, den retting eller omlevering som tilbys av WOPAS. Eksempelvis dekker ikke WOPAS utgifter til båter, demontering og reinstallasjon av produktet og installasjoner montert i sammenheng med produktet, arbeidstimer, følgeskader og andre kostnader eller tap. Dette gjelder selv om slike kostnader/tap er knyttet til feil/mangler som dekkes av Garantien.

2.4 Ved retting fortsetter gjenværende garantitid å løpe. For erstatningsprodukter løper ny garantitid fra leveringsdato for erstatningsproduktet. For ev. øvrige produkter gjelder gjenværende garantitid. Retting og omlevering under Garantien skjer for øvrig i tråd med WOPAS salgsbetingelser.

3. GENERELLE VILKÅR

3.1 Montering, rengjøring, vedlikehold og bruk Garantien forutsetter at produktet er:

• håndtert med tilbørlig aktsomhet etter at levering og risikoovergang har skjedd (herunder ved opplasting til / under / lossing fra transport, og ved lagring, montering og bruk)

• montert i henhold til den gjeldende monteringsveiledningen på kjøpstidspunktet

• vedlikeholdt i henhold til gjeldende produktbeskrivelse/FDV-dokumentasjon på kjøpstidspunktet

• benyttet til det formål produktbeskrivelsen tilsier.

Ved brudd på disse forutsetningene gjelder ikke Garantien, med mindre det er åpenbart at feilen/mangelen ikke kan skyldes brudd på disse forutsetningene.

3.2 Reklamasjon og kundens medvirkning

3.2.1 Feil/mangler under Garantien skal meldes skriftlig til WOPAS uten ugrunnet opphold etter at feilen/mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget.

3.2.2 Meldingen skal så langt det er mulig: i) spesifisere art, omfang og konsekvenser av den påberopte feil/ mangel, ii) dokumentere produktets tilstand da feilen/ mangelen ble oppdaget, iii) dokumentere at de øvrige vilkårene for å kunne påberope Garantien er fulgt (krav om korrekt montering, vedlikehold osv.).

3.2.3 Krav under Garantien kan kun gjøres gjeldende mot WOPAS av WOPAS kunde (garantien gjelder "businessto-business"). Eventuell sluttkunde, eller andre må reklamere overfor den produktet er kjøpt/overtatt fra.

3.2.4 Kunden skal legge til rette slik at retting eller omlevering kan gjennomføres så hurtig som mulig og senest innen 6 måneder etter godkjent reklamasjon. Dersom dette ikke skjer, bortfaller WOPAS ansvar for mangelen.

3.3 Hva Garantien ikke dekker

3.3.1 Normal aldring, normal slitasje, skader fra mekanisk ytre påvirkning og spesiell stedlig påvirkning, eller skader som følge av brudd på forutsetningene i 3.1, dekkes ikke av Garantien.

3.3.2 Feil/mangler ved produkter som har vært eller er utsatt for uegnet kjemisk behandling, mekanisk behandling eller bearbeiding, samt skader fra annet arbeid på byggeplass, som kan medføre unormale endringer i produktets produktegenskaper dekkes ikke av Garantien.

3.3.3 Det gis ikke garanti på:

• Vareprøver eller produkter som på annen måte vederlagsfritt er overdratt til kunde fra WOPAS

• B-varer

3.4 Garantitidens start. Produktene på salgstidspunktet

3.4.1 Garantien gjelder og begynner å løpe fra levering (normalt Ex works 3570 ÅL, Norge, INCOTERMS 2020). For delleveringer med samme ordrenummer skal siste leveringsdato legges til grunn.

3.4.2 Garantien gjelder for produktene på salgstidspunktet. WOPAS forbeholder seg retten til produktutvikling og fremtidig endrede tekniske spesifikasjoner.

3.5 Lovvalg og verneting Garantien og eventuelle krav som fremsettes under den, er underlagt norske materielle rettsregler.

Ladda ned WOPAS funktionsgaranti

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss