logo

WOPAS

fick lägst miljöpåverkan

Livscykelanalys

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Energiforsk utfört beräkning och jämförelse av olika stolpmaterials miljöpåverkan.

WOPAS fick lägst miljöpåverkan i 6 av 7 miljöpåverkanskategorier. Rapporten beskriver resultaten enligt följande:

PE-klädd trästolpe är den stolpe som resulterar i lägst miljöpåverkan av de studerade stolparna och det gäller för alla de miljöpåverkanskategorier som omfattas av projektet, förutom för påverkanskategorin marknära ozon där kopparimpregnerade trästolpar är marginellt bättre. En bidragande anledningen till resultatet är att stolpen tillverkas av förnyelsebar träråvara och delvis återvunnen polyeten. Stolpen är även designad för att både trä- och plastråvara skall återanvändas, vilket ger en lägre påverkan vid livslängdens slut jämfört med om stolpen förbränts efter användning. Stolpen har också en låg påverkan under bruksfasen då den, relativt sett de impregnerade trästolparna, inte emitterar metaller eller organiska föroreningar.

Ladda ned rapporten nedan, eller nå den via följande länk till IVL:s hemsida IVL LCA rapport

LCA

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss