logo

Leverans- och Forsäljningsvillkor

Leverans- och Forsäljningsvillkor för köp och leveranser till Sverige.

LEVERANS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa leverans- och försäljningsvillkor gäller för WOPAS AS ("WOPAS") i tillägg till ABM 07 och tillämpas i och med att WOPAS sänder orderbekräftelse. Vid avvikelse mellan innehållet i ABM 07 och dessa villkor, ska dessa villkor äga företräde. Dessa leverans- och försäljningsvillkor gäller även framför andra eventuella avtal och villkor, inklusive inköpsavtal och ramavtal, om inte annat skriftligen överenskommes.

Orderbekräftelse:

Avtal är bindande för WOPAS först då WOPAS översänt orderbekräftelse. Avviker orderbekräftelsen från offert, gäller innehållet i orderbekräftelsen. Kunden anses ha godkänt WOPAS orderbekräftelse om kunden inte utan dröjsmål inom två arbetsdagar framställer anmärkning till WOPAS.

Beskrivningar:

Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, toleranser, pris, tekniska eller andra data i kataloger, prospekt, annonser och liknande är ungefärliga och kan komma ändras genom löpande produktförändringar. Sådana uppgifter är bindande för WOPAS endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Kunden ansvarar för att rätt dimensionering görs.

Pris enligt lista:

WOPAS har rätt att ändra pris som beror på förändring av råvarupris, valutakurser och liknande. Leveransdagens pris och villkor gäller. Emballage och fraktkostnad tillkommer enligt avtal, separat överenskommelse eller i övrigt enligt WOPAS prislista.

Leverans:

Risken och ansvaret för godset övergår till kunden när WOPAS överlämnar godset för transport från WOPAS fabrik. Angivet leveransdatum avser den vecka då godset lämnar fabriken i 3570 Ål, Norge. WOPAS ansvarar ej för förseningar som orsakas av transportören, underleverantör eller i övrigt av omständigheter utanför WOPAS kontroll (force majeur). Om WOPAS inte levererar till den tid som anges på orderbekräftelsen eller som avtalats skriftligt på annat sätt, och om förseningen är väsentlig, så har kunden rätt att häva köpa genom att skriftligen underrätta WOPAS om detta. WOPAS påtar sig inget ansvar för skada eller förlust som följd av eventuell försening.

Transportskador:

WOPAS ansvarar endast för transportskador eller saknat kolli som noteras på fraktsedeln och bekräftas av chauffören. Anmälan görs till WOPAS. Ta alltid bilder på godset. Synlig skada eller saknat kolli som ej är noterad och bekräftad accepteras ej som reklamation. Kunden ska anmäla dold transportskada till WOPAS inom 7 dagar efter mottagande. Därefter har kunden inte rätt att göra gällande dold transportskada.

Returer, återtagandeförbehåll:

WOPAS förbehåller sig rätten att häva köpet och återta godset om kunden inte betalar fakturan i utsatt tid. Godset är WOPAS egendom tills dess kunden erlagt full betalning. Returer skall alltid godkännas av WOPAS i förväg. Observera att kunden inte har rätt att i förekommande fall åberopa ångerrätt för varor som anpassats specifikt efter kundens önskemål. WOPAS accepterar endast retur av oskadat gods. Kreditering sker med ett belopp som max motsvarar fakturerat nettobelopp minus 25 procent. Transportkostnader belastar kunden.

Reklamationer:


Ladda ned WOPAS Leverans och försäljningsvillkor Sverige

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss